Bộ bài giảng khởi nghiệp căn bản phù hợp với các địa phương cán bộ phong trào  Startup Bình Phước
"
Image Slider
Kiến thức khởi nghiệp Bộ bài giảng khởi nghiệp căn bản phù hợp với các địa phương cán bộ phong trào 

Chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản về khởi nghiệp 

Công thức 1-2-3-4 trong chuẩn bị khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản 
https://www.youtube.com/watch?v=6dMvMZ9ANQc&feature=youtu.be
6 điểm cần chuẩn bị chi tiết để khởi nghiệp thành công – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản 
https://www.youtube.com/watch?v=J82pXIIGPhE&feature=youtu.be
7 tránh trong chuẩn bị khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản 
https://www.youtube.com/watch?v=dwmJRmmX35k&feature=youtu.be
8 đúng cần làm trong giai đoạn chuẩn bị khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản 
https://www.youtube.com/watch?v=qWMQpjqAQ3Y&feature=youtu.be
9 nên làm trong giai đoạn khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản 
https://www.youtube.com/watch?v=t9antm_MeJ8&feature=youtu.be
9 mẫu hình thất bại của sáng lập k hởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản
https://www.youtube.com/watch?v=NMJ7qYO6NzI&feature=youtu.be
10 chuẩn bị nên làm trong gian đoạn chuẩn bị khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản
https://www.youtube.com/watch?v=xjmwY8ThZa8&feature=youtu.be

----------------------------------

Các giai đoạn khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản
https://www.youtube.com/watch?v=jaMFksUnDhk&feature=youtu.be
Các loại hình khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản
https://www.youtube.com/watch?v=ofbETq51_QM&feature=youtu.be
Hiểu đúng về khởi nghiệp– chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản
https://www.youtube.com/watch?v=z2R-MTdYZbY&feature=youtu.be
Khung năng lực cho founder – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản
https://www.youtube.com/watch?v=_o9gtPwkK_Q&feature=youtu.be
Sáng lập khởi nghiệp – hạt nhân hệ sinh thái khởi nghiệp bền vũng – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản
https://www.youtube.com/watch?v=HLy2rLuZSkI&feature=youtu.be
Tầm quan trọng của khởi nghiệp đối với nền kinh tế – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản 

https://www.youtube.com/watch?v=BU9BH6s6xLU&feature=youtu.be 
Ý tưởng- đánh giá ý tưởng – các ngành khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản
https://www.youtube.com/watch?v=3PGw1DqDAJw&feature=youtu.be